LIVING OUR CONSECRATION to the Immaculate Heart of Mary

Para sa Pari

    

Birhen ng Fatima, Ina ng Awa, Reyna ng Langit at Lupa, Kublihan ng mga Makasalanan, kami na kabilang sa Marian Movement of Priests, na tinawag upang buuin ang hukbo ng inyong mga pari, ngayon ay inihahandog and mga sarili sa inyong Kalinis-linisang Puso.

    

Sa pamamagitan ng paghahandog na ito hinahangad naming isabuhay kapiling ninyo at sa pamamagitan ninyo, lahat ng pananagutan ng amin pambinyag at pang-pari na pagtatalaga.

    

Nangangako rin kami na isasagawa sa aming mga sarili iyong panloob na pagbabalik sa Diyos na magpapalaya sa amin sa pagbibigay-halaga sa aming sarili, sa aming karera, sa aming kaginhawahan, o sa mga madadaling kasunduan sa daigdig nang sa ganoon, tulad ninyo, kami nawa'y nakalaang maglingkod lamang upang sunding lagi ang Kalooban ng Ama.

    

At habang ipinapasiya namin na ipagkatiwala sa inyo, O Inang pinakamatimyas at pinakamaawain, ang aming pagka-pari, upang awa'y maisaayos ninyo ito ayon sa inyong mga layunin ng kaligtasan sa oras na ito ng pagpapasiya na pabigat sa daigdig, nangangako kami na iukol ito ayon sa inyong mga nais, lalo na't ito ay angkop sa isang pinanibagong diwa ng panalangin at pagsisisi, ang taimtim na pagdaos ng Banal na Eukaristiko at ang Liturhiya ng mga Oras, ang araw-araw na pagdarasal ng Santo Rosario, and pag-aalay ng banal na Misa bilang parangal sa inyo sa unang Sabado ng buwan, at isang relihiyoso at simpleng buhay, na magiging isang mabuting halimbawa sa lahat.

    

Nangangako rin kami sa inyo ng pinakadakilang katapatan sa Ebanghelyo, kung saan kami ay laging magiging tunay at matatapang na tagapaghatid, kahit, kung kinakailangan, ay magbuwis ng aming dugo.  Nangangako kami ng katapatan sa Simbahan, kung kanino ang aming paglilingkod ay nakatalaga.

    

Higit sa lahat nais naming makiisa sa Santo Papa, kasama ang pamunuan ng Simbahan, mahigpit na sumusunod sa kanilang mga direktiba, upang sa gayo'y makapagtayo ng isang hadlang sa lumalaganap na pakikiharap laban sa Mahisteryo, na nagsasapanganib sa pinakapundasyon ng Simbahan.

    

Sa ilalim ng inyong makainang proteksiyon, ibig namin bukod dito ay maging apostol ng ganitong labis na pagkakaisa at pagmamahal para sa Papa, na alang-alang sa kaniya ay tinatawagan namin ang inyong tanging proteksiyon.

    

Bilang pangwakas, nangangako kami na aakayin ang mga nananampalataya na ipinagkatiwala sa aming pangangalaga sa isang pinanibagong debosyon sa inyo.

    

Nag-aalala na ang ateismo ay naging sanhi ng pagkawasak ng pananampalataya sa napakaraming nananalig, na ang kalapastangana'y nakapasok sa banal na templo ng Diyos, na hindi pinaligtas ang marami sa aming kapatid na mga pari, na ang kasamaan at kasalana'y lalu't-lalo pang lumalaganap sa daigdig, kami'y naglalakas-loob sa pag-angat ng aming mga paningin nang buong tiwala sa inyo, O Ina ni Jesus at amin ring maawain at makapangyarihang Ina, at muli naming tinatawagan ngayon at hinihintay mula sa inyo ang kaligtasan ng lahat ng inyong supling. O mahabagin, O mapagmahal, O matimyas na Birheng Maria.

 

  

Para sa Relihiyoso at Mananampalataya

 

Birhen ng Fatima, Ina ng Awa, Reyna ng langit at lupa,  Sandigan ng mga makasalanan, kami na kabilang sa Marian Movement of Priests ay bukod tanging nagpapaubaya ng sarili  sa Iyong Kalinis-linisang Puso.

    

Sa pamamagitan ng pagpapaubayang ito, nais naming gampanan, kasama mo at sa pamamagitan mo, ang lahat ng pananagutang kaakibat sa aming binyag, na nagtalaga sa aming mamuhay para sa Diyos.  Nangangako kami na gawin ang pagbabalik-loob na hinihingi ng Ebanghelyo na magpapalaya sa amin sa pagkagahaman sa sarili at pakikiuso sa mundo; upang tulad mo,  kami’y nakalaan lamang na sundin lagi ang kalooban ng Ama.

    

O Inang pinakamatimyas at pinakamaawain, sa pagpapaubaya namin sa iyo – upang ito’y ituon mo ayon sa plano mong pangkaligtasan, sa oras na ito ng pagdi-desisyon na nakababahala sa mundo ngayon – kami’y nagpapasyang ma-muhay ayon sa iyong mga hinahangad: lalong-lalo na ang maalab na pagdarasal at pagpapakasakit, ang taimtim na pakikiisa sa Banal na Eukaristiya at pagka-kawang-gawa, ang pagdarasal ng rosaryo araw-araw, gayon din ang simpleng pamumuhay na magsisilbing huwaran para sa lahat sa pagtalima sa Utos ng Diyos at pagpapakabanal lalo na sa kalinisan.

    

Nangangako rin kami na maging kaisa ng Sto. Papa, kasama ng mga obispo at mga pari upang hadlangan ang lumalaganap na pagsiphayo sa Mahisteryo, na nagbabanta ng panganib sa pinakasaligan ng Simbahan.

    

Sa ilalim ng iyong pamamahala, nais naming maging mga apostol ng pag-kakaisa na labis na kinakailangan sa pagdarasal at pagmamahal sa Sto. Papa, na sa iyong pagkalinga ay aming ipinauubaya.

    

Sa wakas, ipinangangako namin sa abot ng aming makakaya,  na akayin ang sinumang makaugnayan sa panibago at malalim na debosyon sa iyo.

    

Batid ang matinding pagtamlay ng pananampalataya dulot ng ateismo, batid rin ang kalapastanganang nagaganap maging sa loob ng santuwaryo, at batid ang walang patumanggang paglaganap ng kasamaan at kasalanan sa mundo, lakas-loob naming itinataas ang aming paningin sa iyo, mahal na Ina ni Hesus at Ina naming maawain at makapangyarihan.  Muli,  isinasamo namin ang pinakahihintay namin mula sa iyo, ang kaligtasan naming lahat na iyong mga anak,  O mahabagin,  O mapagmahal,  O masintahing Birheng Maria.   

 

 

Para sa Kabataan

    

Birhen ng Fatima, aking pinakamamahal na Ina, ako na kabilang sa Marian Movement of Priests, ay naghahandog ng aking sarili ngayon, sa isang natatanging paraan, sa iyong Kalinis-linisang Puso.

    

Sa kapita-pitagang paraan na ito, inaalay ko ang buo kong buhay sa iyo; ang aking puso, ang aking kaluluwa, ang aking katawan at lalung-lalo na ang panahon na ito ng aking kabataan kung saan ako ngayon ay nabubuhay.

    

Ituro mo sa akin ang daan na iginuhit ni Jesus para sa amin; ang daan ng pag-ibig, kabutihan at kabanalan.

    

Tulungan mo ako na makaiwas sa kasalanan , sa kasamaan at sa pagkamakasariliat mapaglabanan ang mga tukso sa karahasan, sa kahalayan at sa mga droga.

    

Ako ay nangangako sa iyo na mangungumpisal nang madalas at tanggapin si Jesus sa aking puso bilang espirituwal na pagkain ng aking buhay, sumunod sa mga utos ng Diyos at lumakad sa daan ng pagmamahalan at kalinisan.

    

Nais kong maging saksi ng pagkakaisa at pagmamahal sa Papa, sa aking Obispo at sa aking mga pari.

 

 Minamahal kita, O pinakamatimyas kong Ina, at inaalay ko sa iyo ang aking kabataan para sa tagumpay ng iyong Kalinis-linisang Puso sa mundo.