LIVING OUR CONSECRATION to the Immaculate Heart of Mary

Alang sa mga Kaparian

    

O Birhen sa Fatima, Inahan sa Kaluoy, Rayna sa Langit ug Yuta, Dalangpanan sa makasasala, kami nga nahiapil sa Marianhong Kalihokan sa mga Kaparian, gitawag aron maghimo og ginsakupan sa mga kaparian, karon naghalad sa among kaugalingon sa usa ka talagsaong paagi ngadto sa imong Putling Kasingkasing.

    

Pinaagi niining akto sa paghalad, kami naninguha sa pagpuyo, uban kanimo ug pinaagi kanimo, sa tanang katungdanan nga among naangkon diha sa among bunyag ug sa among parianong paghalad.

    

Nagasaad usab kami nga among dad-on sa katumanan sulod sa among kaugalingon ang suludnong kabag-ohan nga magpalingkawas kanamo gikan sa tanang matang nga pagkaako-akohon, sa among pangita, among mga kaharuhay, o sa yanong pakig-uyon-uyon sa kalibutan, aron sama kanimo, kami mahimong anaa aron pagtuman kanunay sa Kabubut-on sa Amahan.

    

Ug samtang naninguha kami nga ihalad kanimo. O Inahan nga matm-is ug maluloy-on, ang among pagkapari, aron imo kining ipahimutang sumala sa imong mga laraw sa kaluwasan niining panahon sa paghukom nga nagbug-at sa kalibutan, kami nagasaad nga puy-an kini sumala sa imong kabubut-on, ilabi na mahitungod sa gabag-ong diwa sa pag-ampo ug paghinulsol, ang mainitong pagsaulog sa Santos nga Eukaristiya ug ang Oras sa Liturhiya, ang inadlaw nga pagrosaryo, ang paghalad sa Santos nga Misa alang sa imong katungdanan matag unang Sabado sa Bulan, ug sa pagpuyo sa usa ka kinabuhi sumala sa Ebanghelyo nga mahimong panig-ingnan alang sa tanan.

    

Nagasaad usab kami kanimo og kinadak-ang pagkamatinumanon sa Ebanghelyo, kung kinsa kami kanunay mahimong matuod ug maisogong magsasangyaw, bisan, kon gikinahanglan, ngadto sa pag-ula sa among dugo. Nagasaad kami nga magmatinumanon sa Simbahan, kang kinsang pag-alagad kami gihalad.

    

Labaw sa tanan, buot namong mahiusa sa Santo Papa ug sa kagamhanan sa Simbahan, hugot nga nagtuman sa tanan niining pagmando, sa ingon makahimo kami pagbabag sa nagkadugang nga pakigharong nga gipunting batok sa Mahisteryo, nga naghulga sa mismong sukaran sa Santa Iglesia Katolika.

    

Ubos sa imong panalipod, buot namong mahimong mga apostoles niining hilabihan nga gikinahanglang panaghiusa sa pag-ampo ug sa gugma alang sa Santo Papa kang kinsa among gipangaliyupo ang imong talagsaong panalipod.

    

Ug sa katapusan, nagsasaad kami, nga dad-on ang mga magtutuo nga gisangon kanamo ngadto sa pagbag-o sa ilang debosyon kanimo.

    

Nagpakabana nga ang ateyismo maoy nakaguba sa pagtuo diha sa mga magtutuo, nga ang pagtampalas nakasulod na sa balaang templo sa Dios, wala pasayloa bisan gani ang daghan sa among nga igsoong pari, ug nga ang dautan ug ang sala mas mikuyanap gayod sa kalibutan, madasigon namong ihayat ang among mga mata uban sa pagsalig diha kanimo. O Inahan ni Jesus ug among maluloy-on ug gamhanang Inahan, ug among gipangaliyupo karon pag-usab ug gipaabot gikan kanimo ang kaluwasan sa tanan nimong mga anak.

    

O maluloy-on, O mahigugmaon, O matam-is nga Birhen Maria.   

 

          

Alang sa mga Relihiyoso ug  Magtutuo 

    

O Birhen sa Fatima, Inahan sa kaluoy, Rayna sa Lagiy ug Yuta, Dalangpanan sa makasasala, kami nga nahiapil sa Marianhong Kalihokan sa mga Kaparian, nagahalad sa among kaugalingon sa usa ka talagsaong paagi diha sa imong Putling Kasingkasing.

    

Pinaagi niining paghalad, kami naninguha nga puy-an uban kanimo ug pinaagi kanimo ang tanang mga katungdanan nga among naangkon diha sa among bunyag diin kami nahimong mga hanalad sa Dios.  Nagasaad usab kami nga among dad-on sa katuman sulod sa among kaugalingon ang suludnong kabag-ohan nga gipangayo gayud sa Ebanghelyo, usa ka kabag-ohan nga magpalingkawas kanamo gikan sa tanang matang nga pagkaako-akohon ug sa yanong pakig-uyon-uyon sa kalibutan aron sama kanimo, kami mahimong anaa aron pagtuman kanunay sa Kabubut-on sa Amahan.

    

Ug samtang naninguha kami nga ihalad, O Inahan nga matam-is ug maluloy-on, ang among kinabuhi ug bokasyon isip Cristianos aron imo kining ipahimutang sumala sa imong mga laraw sa kaluwasan niining panahon sa paghukom nga nagbug-at sa kalibutan, kami nagasaad nga puy-an kini sumala sa imong kabubut-on, ilabi na mahitungod sa gibag-ong diwa sa pag-ampo ug paghinulsol, ang mainitong pakig-ambit sa Santos nga Misa, ug sa apostolikanhong buhat, ang inadlaw nga pagrosaryo ug sa pagpuyo sa usa ka pig-ot nga kinabuhi sumala sa Ebanghelyo nga mahimong panig-ingnan alang sa tanan sa pagtuman sa Balaod sa Dios ug sa Pagbansay sa Cristohanong hiyas ilabi na ang kaputli.

    

Nagasaad usab kami kanimo nga makighiusa sa Santo Papa, sa kagamhanan sa Simbahan ug sa among kaparian, aron pagtukod og babag sa nagkadugang nga pakigharong nga gipunting batok sa Mahisteryo, nga naghulga sa mismong sukaran sa Santa Iglesia Katolika.

    

Ubos sa Imong panalipod, kami buot nga mahimong mga apostoles niining hilabihan nga gikinahanglang panaghiusa sa pag-ampo ug gugma alang sa Santo Papa, kang kinsa among gipangaliyupo ang imong talagsaong panalipod.

    

Ug sa katapusan, kutob sa among mahimo, nagasaad kami sa pagdani sa mga tawo nga among matagbo sa pagbag-o sa ilang debosyon ngadto kanimo.

    

Nagpakabana nga ateyismo maoy nakaguba sa pagtuo diha sa mga magtutuo, nga ang pagtampalas nakasulod na sa balaang templo sa Dios, ug nga ang dautan ug sala mas mikuyanap gayod sa Kalibutan, madasigon namong ihayat ang among mga mata uban sa pagsalig diha kanimo, O Inahan ni Jesus ug among maluloy-on gamhanang Inahan, ug among gipangalipuyo karon pag-usab ug gipaabot gikan kanimo ang kaluwasan sa tanan nimong mga anak.

    

O maluloy-on, O mahigugmaon, O matam-ia nga Birheng Maria.


 

Alang sa mga Kabataan

    

Birhen sa Fatima, akong pinakapinalanggang Inahan, ako nga nahiapil sa Marianhong Kalihokan sa mga Kaparian, naghalad sa akong kaugalingon karong adlawa, sa usa ka talagsaong paagi, ngadto sa imong Putling Kasingkasing.

    

Pinaagi nianing lagdong nga akto, akong gihalad ang akong tibuok kinabuhi kanimo; ang akong kasingkasing, ang akong kalag, ang akong lawas ug hilabina gayod kining panahon sa akong pagkabatan-on.

    

Giyahi ako subay sa dalan nga gilatid ni Jesus alang kanamo; ang dalan sa gugma, sa kaayo, ug sa kabalaan.

    

Tabangi ako aron magpahilayo gikan sa sala, gikan sa dautan ug gikan sa sobrang gugma sa kaugalingon ug aron makasagubang sa mga tentasyon sa kasilag, sa kahugaw ug sa mga druga.

    

Nagasaad ako kanimo nga mangumpisal kanunay ug nga dawaton si Jesus ngari sa akong kasingkasing isip espirituhanong pagkaon sa kinabuhi, sa pagtuman sa mga Balaod sa Dios ug sa paglakaw subay sa dalan sa gugma ug sa kaputli.

    

Buot nako nga mahimong saksi sa kahiusan pinaagi sa akong dakong gugma sa Santo Papa, alang sa akong mga kaobispohan ug alang sa akong mga kaparian.

    

Gihigugma ko ikaw, O pinakamatam-is kong Inahan, ug akong gihalad kanimo ang akong pagkabatan-on alang sa kadaugan sa imong Putling Kasingkasing dinhi sa kalibutan.